Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Čitaonice Radno vrijeme, upis, posudba Radno vrijeme Večernji rad Knjižnice Upis Posudba Informacijske usluge Korištenje starijih hrvatskih novina u NSK Edukacija Međuknjižnična posudba Cjenik usluga Za nakladnike

Radno vrijeme - Posudba / Izdavanje knjiga sa Zatvorenog spremišta i iz Zbirke za knjižničarstvoponedjeljak-petak 8.00-21.00
subota 8.00-15.00

Telefoni

Posudba/Izdavanje:
00385 1 616 4085 (ulazna razina)

Čitaonica za društveno - humanističke znanosti:
00385 1 616 4063 (III. kat)
00385 1 616 4062

Čitaonica za prirodne, primijenjene i tehničke znanosti:
00385 1 616 4065
00385 1 616 4003 (IV. kat)

Naručena građa sa Zatvorenog spremišta čeka se do 45 minuta.
Građa zadužena sa Zatvorenog spremišta za korištenje u čitaonicama može se zadužiti i koristiti najduže u roku od 60 dana.
Ukoliko korisnik ne koristi rezerviranu građu duže od 3 dana, građa se vraća na njezino mjesto i može se izdati drugom korisniku.

Posudba knjiga izvan Knjižnice
  - Korisnik naručuje knjige na propisanim obrascima (zadužnicama) koji obvezno moraju biti vlastoručno potpisani. Na obrascu treba navesti potpunu i točnu signaturu i svezak.

  - Knjige sa Zatvorenog spremišta, koje se posuđuju izvan Knjižnice naručuju se na stolu Posudbe – Izdavanja (na ulaznoj razini), a nakon radnog vremena pulta posudbe, ispunjena zadužnica za posudbu sa Zatvorenog spremišta, ubacuje se u kutiju narudžbi za slijedeći dan.

Prilikom predaje obrazaca za posudbu izvan Knjižnice korisnici su obvezni:
  a) predočiti člansku iskaznicu i indeks ili X-icu
  b) člansku iskaznicu i osobni dokument sa slikom

  - Knjige naručene sa Zatvorenog spremišta čekaju se najviše 45 minuta. Radnim danom posljednja isporuka naručenih knjiga je u 17.45, a subotom u 12 sati. Nakon isteka navedenih termina građa će korisniku biti isporučena sljedećeg dana.

  - Korisnici mogu istodobno posuditi najviše 5 svezaka.

  - Nakon isteka roka posudbe, knjige se moraju vratiti na isto mjesto gdje su i zadužene (čitaonice na 3. i 4. katu ili pult posudbe sa Zatvorenog spremišta, na ulaznoj razini).

  - Knjige koje se nalaze u čitaonicama sa slobodnim pristupom građi mogu se posuđivati izvan Knjižnice samo ako je na polici više od jednog primjerka. Knjige se zadužuju isključivo na informacijskim stolovima sa zapadne strane. Na obrazac koji ostaje korisniku stavlja se žig da je grada zadužena.

  - Posuđene knjige korisnik ne smije davati drugim osobama niti ih smije iznositi izvan Republike Hrvatske.

  - Knjige čija posudba nije registrirana u knjižničnom sustavu ne smiju se iznositi izvan Knjižnice.


Rok posudbe i njegovo produženje i prekoračenje

Rok posudbe je do 30 dana. Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.
  - Korisnik može zatražiti produženje roka posudbe ako u međuvremenu nije prekoračen rok posudbe.
  - Produženje roka posudbe treba zatražiti 3 dana prije isteka roka posudbe. -Produženje roka može se zatražiti telefonom ili drugim telekomunikacijskim sredstvima.
  - Rok posudbe može se produžiti samo jednom i to na dodatnih 30 dana. Ukoliko korisnik treba građu duže od 60 dana, obvezan je knjige ponovno zadužiti.
  - U slučaju prestanka članstva u Knjižnici, korisnik je obvezan svu zaduženu građu razdužiti, te podmiriti sva dugovanja prema Knjižnici, vezana uz korištenje građe i usluga Knjižnice.
  - Rok posudbe u posebnim slučajevima dogovara se s ravnateljem Razdjela nacionalne knjižnice.
  - Knjižnica može tražiti povrat posuđenog djela u svrhu revizije fonda i prije isteka roka posudbe.
  - U slučaju prekoračenja roka posudbe korisnik je dužan platiti zakasninu te trošak izrade i slanja pisane opomene, prema važećem cjeniku Knjižnice.
  - Korisnici koji učestalo ne vraćaju posuđene knjige mogu privremeno izgubiti pravo na posudbu knjiga izvan Knjižnice.

Vraćanje građe
  - Korisnici mogu vratiti građu osobno ili ju poslati u Knjižnicu preporučenom poštanskom pošiljkom.
  - U slučaju zakašnjenja s povratom, te naplate zakasnine, a naposljetku i slanja pisanih opomena i naplate troška za izgubljenu knjigu, korisniku će u slučaju kašnjenja s povratom posuđene knjige biti naplaćivana zakasnina tijekom 30 dana od proteka roka za povrat. Nakon proteka navedenog roka od 30 dana, korisniku će se ispostaviti pisana opomena uz daljnju naplatu zakasnine tijekom sljedećih 15 dana.
Nakon proteka tog roka, korisniku se šalje druga pisana opomena uz daljnju naplatu zakasnine tijekom sljedećih 30 dana. Nakon proteka i drugog roka, korisniku se šalje račun za izgubljenu knjigu te neplaćenu zakasninu. U slučaju da korisnik ne plati račun, protiv njega se može pokrenuti postupak prisilne naplate.
  - Visina zakasnine utvrđena je cjenikom Knjižnice.
  - U slučaju da korisnik ne podmiri troškove zakasnine i opomene, te ne vrati građu, Knjižnica će uskratiti korisniku posudbu građe izvan Knjižnice, odnosno uskratiti obnovu istekle članarine, do potpunog pokrivanja nastalih troškova.
  - Knjižnica može donijeti odluku kojom se korisnici tijekom određenog vremenskog razdoblja oslobađaju plaćanja zakasnine. Korisnike se o takvoj odluci obavještava putem mrežnih stranica Knjižnice.

Izgubljena ili uništena građa
 
  - Korisnik je obvezan obzirno postupati s posuđenom građom. U slučaju oštećenja građe, korisnik je obvezan nadoknaditi nastalu štetu.
  - Korisnik koji izgubi posuđenu gradu, obvezan ju je nadomjestiti jednakim izdanjem (isti ISBN, kada se radi o Croatici), te uz to nadoknaditi troškove njene ponovne obrade (izbrisano 2). Ako se građa ne može nabaviti na tržištu, tada je korisnik obvezan nadoknaditi troškove nabave po računu dobavljača, uz troškove ponovne obrade građe.
  - Dok korisnik ne nadoknadi trošak izgubljene ili oštećene grade, Knjižnica će mu uskratiti pravo korištenja građe i usluga Knjižnice.

Rezervacija naručene i korištene građe u čitaonicama
  - Korisnik može rezervirati naručenu i korištenu građu u čitaonicama za slijedeći dan sukladno točki 8.2 ovog Pravilnika.
  - Obavijesti o korisniku koji je posudio ili rezervirao knjigu, povijesti posudbe ili rezervacija, povjerljivi su podatci.

Zakasnine

  
Posudba knjiga
Zakasnina za prekoračenje dozvoljenog roka posube 1,00 Kn po knjizi po danu
 
Opomene
2.2.1. prva opomena
15,00 Kn
2.2.2. druga opomena
20,00 Kn
 

Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba Edukacija


Povijest Knjižnice Organizacija - organigram Imenik
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum