Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Čitaonice Radno vrijeme, upis, posudba Informacijske usluge Korištenje starijih hrvatskih novina u NSK Edukacija Međuknjižnična posudba Cjenik usluga Za nakladnike CIP ISBN ISSN ISMN Obvezni primjerak

UPITNIK ZA DODJELU ISMN
OZNAKE ZA PRAVNE OSOBE


UPITNIK ZA DODJELU ISMN
OZNAKE ZA FIZIČKE OSOBE

Hrvatski ured za ISMN

Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski ured za ISMN
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 ZAGREB

Telefon
01 616 4288

Faks
01 616 4191
Rad sa strankama
ponedjeljak - petak: 9.00 - 15.00

Osobe za kontakt
Morana Amulić
Linda Karas
Danijela Getliher

URL
http://www.nsk.hr/ismn

E-mail

isbn@nsk.hr
Hrvatski ured za ISMN nacionalni je ured koji učlanjuje i popisuje hrvatske nakladnike notne građe. Ured djeluje prema pravilima međunarodnog sustava ISMN, sustava brojčanog označivanja, čijom se primjenom jednoznačno identificira notna građa.
ŠTO JE ISMN

ISMN (International Standard Music Number = Međunarodni standardni broj notne građe) jedinstveni je identifikator notne građe.
Pojam notna građa odnosi se na grafički prikaz glazbe, obuhvaća partiture, dionice itd.
Primjena sustava ISMN olakšava poslovanje u nakladničkoj, knjižarskoj i knjižničarskoj djelatnosti.

STRUKTURA ISMN-a


ISMN je sastavljen od slovne oznake ISMN i trinaest znamenaka raspoređenih u četiri skupine međusobno odvojene spojnicom.
Npr. naslov Skladbe za orgulje Anđelka Klobučara, koji je objavio nakladnik Kor prvostolne crkve zagrebačke, ima sljedeću oznaku:
ISMN 979-0-9005208-5-2

ISMN akronim engleskog naziva International Standard Music Number
979-0 prefiks sustava ISMN
9005208 oznaka nakladnika
5 oznaka publikacije
2 kontrolni broj

Do 1. siječnja 2008. godine ISMN oznaka sastojala se od slovne oznake M i devet znamenaka. Ranije dodijeljene i neiskorištene oznake treba pretvoriti u trinaesteroznamenkaste tako da se slovna oznaka M zamijeni s 979-0.

PUBLIKACIJE KOJIMA SE DODJELJUJE ISMN

ISMN se dodjeljuje jedinicama notne građe na svim medijima koje se objavljuju i raspačavaju zasebno:
 1. partiture (npr. džepne, vokalne itd.),
 2. dionice,
 3. zbirke skladbi,
 4. antologije,
 5. tekstovi pjesama koji se objavljuju s notnom građom (ako se prodaju odvojeno),
 6. komentari uz notnu građu (ako se prodaju odvojeno).


PUBLIKACIJE KOJIMA SE NE DODJELJUJE ISMN
 1. Knjige o glazbi (obratite se Hrvatskom uredu za ISBN).
 2. Tonski zapisi i videozapisi, uključujući i zapise na računalnom mediju.
 3. Serijske publikacije (obratite se ISSN uredu za Hrvatsku).


KAKO SE NAKLADNIK UKLJUČUJE U SUSTAV ISMN

Za uključivanje u sustav ISMN nakladnik mora popuniti upitnik i poslati ga poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom Hrvatskom uredu za ISMN.

Zahtjevi se rješavaju u roku od sedam radnih dana od primitka propisno ispunjenog upitnika i svih traženih priloga. Nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u obradu. Pismena obavijest o dodijeljenim brojevima šalje se elektroničkom poštom ili, na traženje nakladnika, telefaksom, odnosno poštom.

Nakladnik može biti pravna osoba (UPITNIK) ili fizička osoba (u slučaju kada autor objavljuje notnu građu u vlastitoj nakladi) (UPITNIK).

Uključenjem u sustav ISMN podaci o nakladniku objavljuju se u međunarodnom imeniku nakladnika Publishers' International ISMN Directory, koji redovito izdaje Međunarodni ured za ISMN (International ISMN Agency).

Nakladnici se uključuju u sustav ISMN sukladno pravilima Međunarodnog sustava ISMN i međunarodne norme ISO 10957 čija je provedba u isključivoj nadležnosti Hrvatskog ureda za ISMN.

Učlanjeni nakladnici koji su iskoristili ISMN oznake i traže nove šalju Uredu pismeni zahtjev, a prethodno moraju ispuniti sve obaveze:

   - Uredu dostaviti izvještaj o iskorištenim ISMN oznakama, tj. popis dodijeljenih ISMN-a s podacima o autoru, naslovu, izdanju, mediju i godini izdavanja

   - Službi obveznog primjerka dostaviti po devet primjeraka svih objavljenih publikacija.

Učlanjeni nakladnici koji traže ponovni ispis ranije dodijeljenih ISMN oznaka šalju Uredu pismeni zahtjev u kojem će navesti razlog te prilažu popis iskorištenih oznaka.

SURADNIK ZA ISMN

Suradnik za ISMN osoba je koju imenuje nakladnik i koja je zadužena za vođenje evidencije o korištenju ISMN oznaka i kontakte s Uredom.

Prije objavljivanja publikacije suradnik za ISMN dodjeljuje prvi slobodni broj s popisa oznaka koje je nakladniku dodijelio Hrvatski ured za ISMN prilikom učlanjenja u sustav. Nakon toga nakladnik se javlja u CIP ured.

Suradnik je dužan obavijestiti Ured o svakoj promjeni adrese i telekomunikacijskih brojeva nakladnika kako bi podaci u bazi nakladnika (koja se održava u Hrvatskom uredu za ISMN) i u Publishers' International ISMN Directory bili točni.

Sukladno Zakonu o knjižnicama, nakladnik je dužan dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu devet primjeraka objavljene notne građe (Služba obveznog primjerka).

Za pohranu mrežne građe vidjeti o obveznom primjerku mrežnih publikacija.

UPUTE ZA PRIMJENU ISMN-a

ISMN SE DODJELJUJE:
 • Novom naslovu, tj. prvom izdanju notne građe.
 • Svakom sljedećem izdanju istoga naslova u kojem dolazi do izmjene sadržaja (glazbenog ili tekstualnog), opsega, uveza ili formata.

ISMN se dodjeljuje svakoj zasebnoj jedinici notne građe koja se objavljuje i raspačava/prodaje na više medija, više jezika, u različitim uvezima itd.

Jednom dodijeljen ISMN ne smije se dodijeliti nekom drugom naslovu ili izmijenjenom izdanju istog naslova.

SUNAKLADNIŠTVO
Ako se notna građa objavljuje kao rezultat suradnje dvaju ili više nakladnika, poželjno je da svaki nakladnik navede svoj ISMN, pri čemu je ISMN nakladnika koji je zadužen za raspačavanje obvezan.

NOTNA GRAĐA U VIŠE SVEZAKA
Ako se notna građa objavljuje u više svezaka, cjelina ima jedan ISMN, a svaki se pojedini svezak označava vlastitim ISMN-om. U tom se slučaju na svakom svesku navode sve oznake.

KOMPLETI
Kompleti se mogu sastojati od partitura ili skupova vokalnih ili instrumentalnih dionica.

Ako se pojedini dijelovi takve građe prodaju i koriste kao cjelina, dovoljan je jedan ISMN za komplet.

Ako se neki dijelovi kompleta mogu kupiti pojedinačno, tim se dijelovima dodjeljuje vlastiti ISMN, a svi ostali dijelovi dobivaju samo ISMN kompleta.

ARANŽMANI
Ako se notna građa objavljuje u više aranžmana ili varijacija, svakoj se inačici dodjeljuje novi ISMN.

KOMPLETI RAZNOVRSNE GRAĐE
Ako uz notnu građu postoji prilog (tekst pjesme, komentar i sl.), prilog nosi ISMN dodijeljen notnoj građi.

GDJE NAVESTI ISMN
TISKANA NOTNA GRAĐA
ISMN treba otisnuti:
 • na vanjskim koricama,
 • uz podatak o autorskom pravu.
Ako se notna građa sastoji od jednog lista, ISMN je dovoljno otisnuti na jednom mjestu.
Ako se notna građa objavljuje u više svezaka, na svakom se svesku navodi ISMN sveska i ISMN cjeline. Brojevi se navode s pobližom oznakom u okrugloj zagradi. Npr.
ISMN 979-0-321-76548-1 (cjelina)
ISMN 979-0-321-76549-8 (sv.1)

U jednom od svezaka mora se otisnuti popis svih brojeva cjeline. Na vanjskim se koricama svakog sveska navodi ISMN tog sveska. ISMN cjeline navodi se na kutiji kompleta ili na ovitku.

ELEKTRONIČKA NOTNA GRAĐA
ISMN treba navesti:
 1. na naslovnici CD-ROM-a, DVD-a ili mrežne publikacije
 2. na naljepnici CD-ROM-a ili DVD-a
 3. na ambalaži

CRTIČNI KOD ZA NOTNU GRAĐU
GS1 (Global Standards One) jedinstveni je sustav za brojčano označivanje proizvoda. Na temelju ugovora koji je Europska udruga za brojčano označivanje proizvoda (European Article Numbering Association) sklopila s Međunarodnim uredom za ISMN, nakladnici notne građe koriste crtični kod koji se temelji na ISMN-u.

Crtični kod za notnu građu identičan je ISMN oznaci i za njegovu izradu dovoljno je dostaviti ISMN tiskari.

Ispod crtičnog koda treba otisnuti njegovu vrijednost izraženu brojem, a iznad ISMN oznaku. Crtičnom kodu može se priključiti i peteroznamenkasti dodatak koji sadrži podatak o cijeni.

Dodatna pojašnjenja mogu se dobiti i u Hrvatskom udruženju za kodiranje GS1 Croatia.

NORME, SRODNE ADRESE

International ISMN Agency (Međunarodni ured za ISMN)
ISMN Users Manual

HRN ISO 1086: 2001 (hr) - Informacije i dokumentacija - Naslovni listovi knjiga
ISO 10957: 2009 (en) – Information and documentation – International Standard Music Number (ISMN)

Više o normizaciji može se vidjeti na stranicama Hrvatskog zavoda za norme

 
KONTAKT
 
Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba EdukacijaPovijest Knjižnice Organizacija - organigram Imenik
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum