Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Čitaonice Radno vrijeme, upis, posudba Informacijske usluge Korištenje starijih hrvatskih novina u NSK Edukacija Međuknjižnična posudba Cjenik usluga Za nakladnike CIP ISBN ISSN ISMN Obvezni primjerak


UPITNIK ZA DODJELU ISBN
OZNAKE ZA PRAVNE OSOBE

UPITNIK ZA DODJELU ISBN
OZNAKE ZA FIZIČKE OSOBE


Hrvatski ured za ISBN

Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski ured za ISBN
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 ZAGREB

Telefon
00385 1 616 4288

Faks
00385 1 616 4191
Rad sa strankama
ponedjeljak - petak: 9.00 - 15.00

Osobe za kontakt
Morana Amulić
Linda Karas
Danijela Getliher

URL
http://www.nsk.hr/isbn

E-mail
isbn@nsk.hr

Hrvatski ured za ISBN nacionalni je ured koji učlanjuje i popisuje hrvatske nakladnike knjiga i drugih omeđenih publikacija. Ured djeluje prema pravilima međunarodnog sustava ISBN, sustava brojčanog označivanja, čijom se primjenom jednoznačno identificiraju knjige i druge omeđene publikacije.

ŠTO JE ISBN
ISBN (International Standard Book Number = Međunarodni standardni knjižni broj) jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju.

Pojam KNJIGA ovdje se koristi u značenju omeđene publikacije objavljene na bilo kojem mediju.

ISBN jedinstveni je broj za određeni naslov ili neizmijenjeno izdanje knjige koju je objavio određeni nakladnik.

NAKLADNIK je pravna ili fizička osoba koja pokreće objavljivanje knjige, snosi troškove njezina izdavanja i tiskanja te je odgovorna za proizvodnju i raspačavanje.

Primjena sustava ISBN olakšava poslovanje u nakladničkoj, knjižarskoj i knjižničarskoj djelatnosti.

STRUKTURA ISBN-a
ISBN oznaka sastoji se od akronima ISBN i trinaest znamenaka raspoređenih u pet skupina, međusobno odvojenih spojnicom.

Prva je skupina troznamenkasti prefiks, druga je oznaka nacionalne, zemljopisne ili jezične skupine, treća je oznaka nakladnika, četvrta označava publikaciju, a peta je kontrolni broj.

Broj znamenaka u trećoj i četvrtoj skupini ovisi o nakladničkom planu, odnosno broju naslova koje nakladnik namjerava objaviti.

Npr. naslov Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj koji je objavio nakladnik Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ima sljedeću oznaku:

ISBN 978-953-500-056-3

ISBN akronim engleskog naziva International Standard Book Number
 • 978 prefiks ISBN sustava
 • 953 međunarodna oznaka za Republiku Hrvatsku
 • 500 oznaka nakladnika
 • 056 oznaka publikacije
 • 3 kontrolni broj

Do 1. siječnja 2007. ISBN oznaka sastojala se od deset znamenaka raspoređenih u četiri skupine. Deseteroznamenkaste ISBN oznake koje su dodijeljene nakladnicima prije 1. siječnja 2007. moraju se preračunati u trinaesteroznamenkaste. (Vidjeti UPUTE ZA PRERAČUNAVANJE ISBN-10 U ISBN-13.)

 
PUBLIKACIJE KOJIMA SE DODJELJUJE ISBN
ISBN se prvenstveno dodjeljuje knjigama i drugim omeđenim  publikacijama na svim medijima:
 1. tiskane knjige,
 2. knjige na drugim medijima (CD-ROM, DVD, mreža, mikrooblik, itd.),
 3. publikacije na Brailleovu pismu,
 4. zemljovidi namijenjeni prodaji,
 5. obrazovni filmovi, videozapisi i programska podrška,
 6. publikacije raznovrsne građe s tekstom.

PUBLIKACIJE KOJIMA SE NE DODJELUJE ISBN
 1. Serijske publikacije (novine, časopisi i sl.) (obratite se ISSN uredu za Hrvatsku).
 2. Notna građa (obratite se Hrvatskom uredu za ISMN).
 3. Separati iz časopisa.
 4. Grafički listovi i mape bez naslovne stranice i teksta.
 5. Reklamni materijali (prodajni katalozi, katalozi knjiga, cjenici, tehničke upute, pozivi).
 6. Plakati, zidne novine i letci.
 7. Programi i katalozi izložaba i priredaba (kazališni, koncertni).
 8. Nastavni programi i planovi rada obrazovnih ustanova.
 9. Izvještaji i drugi rukopisni materijali obrazovnih ustanova, radni listovi.
 10. Bojanke bez teksta, materijali za izrezivanje.
 11. Razglednice.
 12. Kalendari, rokovnici.
 13. Obrasci, formulari, upisni listovi.
 14. Glazbeni CD-ovi.
 15. Filmovi i video. 
 16. Igre i igračke.

KAKO SE NAKLADNIK UKLJUČUJE U SUSTAV ISBN

Za uključivanje u sustav ISBN nakladnik mora popuniti upitnik i poslati ga poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom Hrvatskom uredu za ISBN.

Zahtjevi se rješavaju u roku od sedam radnih dana od primitka propisno ispunjenog upitnika i svih traženih priloga. Nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u obradu. Pismena obavijest o dodijeljenim brojevima šalje se elektroničkom poštom ili, na traženje nakladnika, telefaksom, odnosno poštom.

Nakladnik može biti pravna osoba (UPITNIK) ili fizička osoba (u slučaju kada autor objavljuje knjigu u vlastitoj nakladi) (UPITNIK).

Uključenjem u sustav ISBN podaci o nakladniku objavljuju se u međunarodnom imeniku nakladnika Publishers' International ISBN Directory, koji jednom godišnje izdaje Međunarodni ured za ISBN (International ISBN Agency).

Nakladnici se uključuju u sustav ISBN sukladno pravilima Međunarodnog sustava ISBN i međunarodne norme ISO 2108 čija je provedba u isključivoj nadležnosti Hrvatskog ureda za ISBN.

Učlanjeni nakladnici koji su iskoristili brojeve i traže nove šalju Uredu pismeni zahtjev, a prethodno moraju ispuniti sve obaveze:
- Uredu dostaviti izvještaj o iskorištenim brojevima, tj. popis dodijeljenih ISBN-a s podacima o autoru, naslovu, izdanju, mediju i godini izdavanja
- Službi obveznog primjerka dostaviti po devet primjeraka svih objavljenih knjiga.
Učlanjeni nakladnici koji traže ponovni ispis ranije dodijeljenih ISBN oznaka šalju Uredu pismeni zahtjev u kojem će navesti razlog, i prilažu popis iskorištenih oznaka.

SURADNIK ZA ISBN

Suradnik za ISBN osoba je koju imenuje nakladnik i koja je zadužena za dodjelu ISBN oznaka pojedinim naslovima te redovito izvještavanje Hrvatskog ureda za ISBN o iskorištenim brojevima.

Prije objavljivanja publikacije suradnik za ISBN dodjeljuje prvi slobodni ISBN s popisa brojeva koje je nakladniku dodijelio Hrvatski ured za ISBN prilikom učlanjenja u sustav. Nakon toga nakladnik se javlja u CIP ured.

Suradnik je dužan obavijestiti Ured o svakoj promjeni adrese i telekomunikacijskih brojeva nakladnika kako bi podaci u bazi nakladnika (koja se održava u Hrvatskom uredu za ISBN) i u Publishers' International ISBN Directory bili točni.

Sukladno Zakonu o knjižnicama, nakladnik je dužan dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu devet primjeraka svake objavljene knjige ili druge omeđene publikacije (Služba obveznog primjerka).

Za pohranu mrežne građe vidjeti o obveznom primjerku mrežnih publikacija.


UPUTE ZA PRIMJENU ISBN-a

ISBN se dodjeljuje:

 • novom naslovu, tj. prvom izdanju knjige,
 • svakom sljedećem izdanju istoga naslova u kojem dolazi do izmjene sadržaja, opsega, uveza ili formata.

Jednom dodijeljen ISBN ne smije se dodijeliti nekom drugom naslovu ili izmijenjenom izdanju istog naslova.


SUNAKLADNIŠTVO

Ako se knjiga objavljuje kao rezultat suradnje dvaju ili više nakladnika, poželjno je da svaki nakladnik navede svoj ISBN, pri čemu je ISBN nakladnika koji je zadužen za raspačavanje obvezan.

PRIJEVOD

Kod prijevoda se uz naslov izvornika navodi i ISBN izvornog izdanja.

PUBLIKACIJE NA RAZLIČITIM JEZICIMA

Ako nakladnik isti naslov objavljuje na različitim jezicima kao zasebne publikacije, svakoj se publikaciji dodjeljuje novi ISBN.

PUBLIKACIJE NA RAZLIČITIM MEDIJIMA

Ako nakladnik isti naslov objavljuje na različitim medijima (papir, elektronički oblik itd.), svaki medij ima svoj ISBN.

PUBLIKACIJA U VIŠE SVEZAKA

Ako se publikacija objavljuje u više svezaka, cjelina ima jedan ISBN, a svaki pojedini svezak označava se vlastitim ISBN-om. U tom se slučaju na svakom svesku navode svi brojevi.

KOMPLETI

Kompleti se mogu sastojati od dvaju ili više dijelova na različitim medijima, odnosno od dvaju ili više dijelova na istom mediju. Ako se pojedini dijelovi takve građe prodaju i koriste kao cjelina, dovoljan je jedan ISBN za komplet.

Ako se pojedini dijelovi kompleta koriste ili prodaju odvojeno, svaki se dio kompleta označava svojim brojem. Kompletu se dodjeljuje novi broj koji se navodi na svakom dijelu kompleta i, ako je moguće, na omotu kompleta.

ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE

Mjesno dostupne
Za omeđene publikacije koje se objavljuju na CD-ROM-u, DVD-u i sl. primjenjuju se ista pravila kao i za tiskane knjige.

Daljinski dostupne
Omeđenim publikacijama koje se objavljuju na mreži dodjeljuje se ISBN, a u slučaju promjena i novih izdanja postupa se kao s tiskanim knjigama.
Integrirajuće omeđene mrežne publikacije čiji se sadržaj dopunjava i osuvremenjuje (enciklopedije, rječnici i sl.) imaju ISBN. Novi se ISBN dodjeljuje samo u slučaju značajnih sadržajnih ili strukturalnih promjena uključujući i promjenu naslova.

Mrežne publikacije koje su dostupne na različitim poslužiteljima ili na različitim programskim podrškama, a mogu se razlikovati i po sadržaju, smatraju se različitim izdanjima, a za svako izdanje dodjeljuje se novi ISBN.

Programska podrška
Svaka se inačica programske podrške, prilagođena različitim računalima, nositeljima ili jezicima, mora označiti vlastitom ISBN oznakom.

Osuvremenjena, prerađena ili dopunjena programska podrška, koja ima osobine novog izdanja, nosi novi ISBN. Ako dolazi do izmjena na ambalaži, a sadržaj se ne mijenja, publikaciji se dodjeljuje isti ISBN.

Ako uz programsku podršku postoji i priručnik te se koriste i prodaju zajedno, nose jedan ISBN. Ako se mogu koristiti i prodavati odvojeno, komplet se označava jednom ISBN oznakom, a svakom se dijelu kompleta dodjeljuje vlastiti ISBN.

NASLOVNA STRANICA I IMPRESUM OMEĐENIH PUBLIKACIJA

PODACI KOJI SE NAVODE NA NASLOVNOJ STRANICI: Ime(na) autora i/ili urednika, naslov, podnaslov, usporedni naslov(i) (za publikacije na više jezika), ime(na) ostalih suradnika (prevoditelj, ilustrator i sl.), naziv(i) nakladnika, podatak o izdanju, mjesto i godina izdavanja.

PODACI KOJI SE NAVODE U IMPRESUMU (impresum je obično smješten na poleđini naslovnog lista): Ime(na) autora i naslov, ime(na) autora i naslov izvornika (za prijevode), podatak o autorskom pravu, podatak o izdanju, mjesto i godina izdavanja, naziv(i) nakladnika i sjedište, naziv tiskare i sjedište, podatak o CIP-u (katalogizacija u publikaciji).

Nakladničke cjeline: U impresumu treba odvojiti podatke koji se odnose na nakladničku cjelinu (npr. naslov, urednik, ISSN ili ISBN) od podataka koji se odnose na samu knjigu.

GDJE NAVESTI ISBN
TISKANE PUBLIKACIJE
ISBN treba otisnuti:
 1. na poleđini naslovnog lista,
 2. na donjem dijelu vanjskih korica te na ovitku i zaštitnoj kutiji (ako postoje).
Ako se omeđena publikacija objavljuje u više svezaka, na svakom se svesku navodi ISBN sveska i ISBN cjeline. Brojevi se navode na poleđini naslovnog lista s pobližom oznakom u okrugloj zagradi.
Npr.
ISBN 978-953-500-035-8 (cjelina)
ISBN 978-953-500-036-5 (sv. 1)
 
U jednom od svezaka mora se otisnuti popis svih brojeva cjeline. Na vanjskim se koricama svakog sveska navodi ISBN tog sveska. ISBN cjeline navodi se na kutiji kompleta ili ovitku.

ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE
ISBN se navodi:
 1. na naslovnici CD-ROM-a, DVD-a ili mrežne publikacije,
 2. na naljepnici CD-ROM-a ili DVD-a,
 3. na ambalaži.

CRTIČNI KOD ZA KNJIGE

GS1 (Global Standards One) jedinstveni je sustav za brojčano označivanje proizvoda. Na temelju ugovora koji je Europska udruga za brojčano označivanje proizvoda (European Article Numbering Association) sklopila s Međunarodnim uredom za ISBN, nakladnici knjiga koriste crtični kod koji se temelji na ISBN-u.

Za izradu crtičnog koda za knjigu dovoljno je ISBN dostaviti tiskari.

Ispod crtičnog koda treba otisnuti njegovu vrijednost izraženu brojem, a iznad ISBN oznaku. Crtični kod za knjige identičan je ISBN oznaci.

Crtičnom kodu može se priključiti i peteroznamenkasti dodatak koji sadrži podatak o cijeni.

Dodatna pojašnjenja mogu se dobiti i u Hrvatskom udruženju za kodiranje GS1 Croatia.

NORME, SRODNE ADRESE

International ISBN Agency (Međunarodni ured za ISBN)
 
HRN ISO1086:2001 (hr) Informacije i dokumentacija - Naslovni listovi knjiga
ISO 2108:2007(en) Informacije i dokumentacija - Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN)
 
Više o normizaciji možete vidjeti na stranicama Hrvatskog zavoda za norme.

UPUTE ZA PRERAČUNAVANJE ISBN-10 U ISBN-13

Od 1. siječnja 2007. ISBN oznaka promijenila se iz deseteroznamenkaste u trinaesteroznamenkastu tako da je deseteroznamenkasta oznaka dobila prefiks 978 i novu kontrolnu znamenku. Na taj su se način proširile brojčane mogućnosti sustava ISBN, a sam je broj potpuno sukladan crtičnom kodu EAN-13. Nakladnici koji su se prije 1. siječnja 2007. uključili u sustav ISBN ne smiju koristiti deseteroznamenkaste ISBN oznake koje su im tada dodijeljene, nego ih moraju preračunati u trinaesteroznamenkaste korištenjem konvertera.

ISBN oznake izdanja označenih deseteroznamenkastom ISBN oznakom koja su još u prodaji, u knjižarskim katalozima i bazama podataka preračunavaju se u trinaesteroznamenkaste. ISBN oznaku treba konvertirati i kod svakog sljedećeg, nepromijenjenog izdanja istog naslova ranije označenog deseteroznamenkastom ISBN oznakom.

 

KONTAKT
isbn@nsk.hr

Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba EdukacijaPovijest Knjižnice Organizacija - organigram Imenik
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum